Инсталиране на Apache/php/MyQL/php-iconv/php-gd под FreeBSD 7.0

Написана от: Мартин Петров (amri[at]dhstudio.eu)
Благодарности на: www.DHStudio.eu


1. Инсталиране на MySQL server/Client 5.1.23
cd /usr/ports/databases/mysql51-server/ && make install clean;

2. Инсталиране на Apache 2.2.8
cd /usr/ports/www/apache22 && make install clean;

3. Инсталиране на php5-5.2.5_1
cd /usr/ports/lang/php5 && make install clean;

4. Добавяне следните файлови типове в httpd.conf (/usr/local/etc/apache22/httpd.conf)
AddType application/x-httpd-php .php .phtml .php3
AddType application/x-httpd-php-source .phps

5. Инсталиране на php5-mysql-5.2.5_1
cd /usr/ports/databases/php5-mysql && make install clean;

6. Инсталиране на php5-iconv-5.2.5_1
cd /usr/ports/converters/php5-iconv && make install clean;

7. Инсталиране на php5-gd-5.2.5_1
cd /usr/ports/graphics/php5-gd && make install clean;

8. Добавяне на редовете по- долу във файл: /etc/rc.conf

mysql_enable="YES"
apache22_enable="YES"
apache22_http_accept_enable="YES"

След добавяне на редовете FreeBSD ще стартира mysql и apache автоматично след рестартиране.